(ข่าวที่80/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดนิทรรศการโครงการ วทน. นำสุขที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

A7 4 A7 3

A7 1 A7 2

7 พฤษภาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมนำสุขที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีบุคลากร วศ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน ณ บริเวณหอสมุดฯ ชั้น1 อาคารหอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                               การจัดนิทรรศการภายใน ประกอบด้วย การนำเสนอพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่เกษตรวิชญา โครงการก่อสร้างฝาย รวมทั้งนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่น้อมนำแนวพระราชดำริการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่ทรงริเริ่มไว้ให้เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคมของประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์สื่อนิทรรศการบางส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนา

                              ทั้งนี้ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการโครงการ วทน. นำสุขที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562 และจะมีการเผยแพร่เป็นนิทรรศการออนไลน์ผ่านช่องทาง siweb.dss.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้โดยสะดวก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนรู้รักสมัครสมานสามัคคี โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจอีกด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล  ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS