(ข่าวที่66/2562)วศ. เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

D5 12 D5 10

D5 14 D5 1

4 เมษายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้ารับรางวัลในประเภทประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินการคลังให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : โชติรส ชูจันทร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE