(ข่าวที่62/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

B8 2 B8 1

B8 4 B8 3

28 มีนาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในสำหรับกรมวิทยาศาสตร์” โดยมีนายเดช บัวคลี่ รักษาการเลขานุการกรมกล่าวรายงาน พร้อมกันนี้นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                  นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดระบบควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ วศ. นำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดผ่านการออกแบบควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรในทุกระดับควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการพื้นฐานของการควบคุมภายในและให้ความสำคัญในการจัดให้มีการควบคุมภายใน การนำไปปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ วศ. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว  : พรระวินท์ ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE