(ข่าวที่43/2562)วศ. เร่งทบทวนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากร รองรับบทบาทการให้บริการใหม่

A10 2

 A10 1  A10 3

7 มีนาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทาง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Description) ของบุคลากร เป้าหมายเพื่อปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้บุคลากรในทุกระดับมีความชัดเจนและรองรับบทบาทใหม่ในการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนในปัจจุบัน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับบริบทของกรมในปัจจุบันที่ได้พัฒนาการดำเนินงานในหลายหลายมิติให้สอดคล้องกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในทุกระดับให้ประกอบด้วยความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทำให้มีแบบบรรยายลักษณะงานที่ตรงตามลักณะงานปัจจุบัน และจะนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนให้มีความเหมาะสม ช่วยให้การพัฒนาบุคลากรมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE