(ข่าวที่11/2562)วศ. เตรียมพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

 

 

B1 1 B1 2

B1 3 B1 4

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนและเตรียมความพร้อมกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 50 คน ในวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะฟอเรสโฮมบูติค รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
              อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวสรุปตอนท้าย ว่า การสัมมนาในวันนี้แสดงให้เห็นว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการนำเครื่องมือ PMQA มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0 ในทั้ง 3 มิติ ได้แก่ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยผลจากการทบทวนแนวทางการดำเนินการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเป็นทีมที่ปราศจากการมีตัวตนของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งถ้าประกอบไปกับการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ จะสามารถส่งต่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การได้อย่างแข็งแรง และขอให้นำเครื่องมือ PMQA ไปขับเคลื่อนในทุกระดับอย่างจริงจังบนพื้นฐานของหลักความจริง ไม่ใช่ทำเพื่อหวังเพียงให้ได้คะแนนประเมินหรือรางวัล แต่เพื่อการนำกรมวิทยาศาสตร์บริการไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ทุกคนได้ร่วมกันกำหนดไว้ในที่สุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : โชติรส ชูจันทร์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE