(ข่าวที่201/2561)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation”

 

 

C12 3 C12 1

C12 4 C12 2

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor, TSC, LAC in Testing Laboratory Accreditation” โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 93 คน

                      ดร.จันทร์เพ็ญฯ กล่าวว่า การประเมินความสามารถด้านระบบบริหารงานคุณภาพและด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ(Technical Subcommittee; TSC) ในแต่ละสาขาการทดสอบเพื่อพิจารณากลั่นกรองให้การรับรองฯ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Committee; LAC) พิจารณาให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมีการจัดทำระบบบริหารงานและมีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 รวมทั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง และเนื่องจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เป็น ISO/IEC 17025: 2017 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักฯ จึงได้จัดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยนำข้อสรุปประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มาพิจารณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินไปโดยมีแนวทางและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE