ติดต่อหน่วยงาน : กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2201 7426   โทรสาร 0 2201 7429

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://blpd.dss.go.th

Facebook : DSS Professional Training Center

https://www.facebook.com/DSSBLPD/

- ฝึกอบรมบุคลากรด้าน ว&ท                0 2201 7453,7460               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต       0 2201 7438,7494               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ส่งเสริมการฝึกอบรม                        0 2201 7435,7449               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- รับรองความสามารถบุคลากร              0 2201 7436,7437               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

หน่วยงานในสังกัด