ติดต่อหน่วยงาน : กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

ที่อยู่ ชั้น 2 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม 75/7 ถนน พระรามที่ 6
แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0 2201 7103-5  โทรสาร 0 2201 7102
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

หน่วยงานในสังกัด