งานสัมมนา Thailand LAB 2018

งานสัมมนา Thailand LAB 2018
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MR 221

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


หัวข้อสัมมนา : มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 กับการจัดการความเสี่ยง

ห้องสัมมนา : MR 221

วิทยากร :
1. นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อานวยการสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
2. นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ

เนื้อหาการบรรยาย :
หลักการจัดการความเสี่ยง ข้อดาเนินการที่เกี่ยวข้องต้องจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ กล่าวถึง มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในส่วนสาคัญที่ปรับเปลี่ยนจาก version 2005 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วมีแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยน version ซึ่งต้องเสร็จสิ้นภายใน พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งแล๊ปที่เตรียมการรับรองใหม่ตาม version ใหม่จะได้ใช้เป็นแนวทาง ทั้งนี้จะแนะแนวทางการบริหารวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาและเป็น hot issue สาหรับทุกมาตรฐาน

 

ผู้สนใจลงทะเบียนสัมมนาฟรีที่  www.thailandlab.com

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ