รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 

ปี 2560

- สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการโดย คตป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ  (ดูรายละเอียด)

- รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดูรายละเอียด)

- ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดูรายละเอียด)

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ