ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ”

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” (การแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ภาคการผลิตในระดับชุมชน SMEs และอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป และรัฐบาลเห็นความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย ในปี 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม ในโครงการ การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ปี 2561 – 2564 มีแผนงานโครงการบ่มเพาะเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวในระดับ SMEs และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ การพัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแผนโครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) และเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน มีผลงานวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปข้าวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวในระดับ

   อุตสาหกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

     2. เพื่อส่งเสริมการใช้ความรู้เทคโนโลยีอาหารเพื่อ    

         สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวส่งเสริมให้เกิด

         เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพื่อส่งออก

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                     1. ผู้ประกอบการ SMEs อาหาร อุตสาหกรรมอาหาร

     2. นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป

เป้าหมายรับผู้เข้าอบรม 20 คน

สถานที่ฝึกอบรม

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6

         เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการฝึกอบรม

         “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ”

         (การแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

1,000 บาท/คน

 

กำหนดการฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

เวลา

กำหนดการ

8.30-9.00 น.

ลงทะเบียนการอบรม

9.00-10.30 น.

บรรยายทฤษฎีเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม

10.30-12.00 น.

ฝึกปฏิบัติ

การแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม

- ข้าวสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (ข้าวกระป๋อง/ข้าวสำเร็จรูปในถุงรีทอร์ต) และข้าวกึ่งสำเร็จรูป

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

ฝึกปฏิบัติการแปรรูปข้าวในระดับอุตสาหกรรม

- ข้าวสำเร็จรูปพร้อมบริโภค และ   ข้าวกึ่งสำเร็จรูป (ต่อ)

16.00-16.30 น.

ตอบแบบประเมิน และตอบข้อซักถาม

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.40 น. และเวลา 14.30-14.40 น.

 

 

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน  [ไฟล์Word]  [ไฟล์PDF]

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ