กำหนดการ MOU วศ.กับ กรมวิชาการเกษตร

 

กำหนดการ

พิธีลงนามความร่วมมือ

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR)

ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

 

ระหว่าง

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ (วิภาวดี)

 

เวลา

กำหนดการ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ และแขกผู้มีเกียรติ
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 

- นำเสนอแนะวีดีทัศน์นำหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025" ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.   ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของประเทศบรรยายโดย กรมวิชาการเกษตร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทางอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

การเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง เพื่อการประกันคุณภาพตามแนวทางการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง ของกรมวิชาการเกษตร

บรรยายโดย ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ