ผลงาน วอ.

ผลงาน : ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารอาเซียน

  • ดำเนินงานบูรณการกับหน่วยงานภายในของกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร กระทั่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
  • การดำเนินตามภารกิจของการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านวัสดุสัมผัสอาหาร
    • จัดฝึกอบรมเทคนิคการทดสอบด้านวัสดุสัมผัสอาหารให้กับนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกจำนวน 1  ครั้ง ได้แก่  สิงคโปร์  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  พม่า  และเวียดนาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ในปี 2557
    • ร่วมมือกับศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จัดกิจกรรมการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการของประเทศสมาชิกอาเซียนในการทดสอบโลหะหนักตะกั่วและแคดเมียมในพลาสติก ในปี 2558
  • ศูนย์ ฯ มีการดำเนินงานด้านบริการทดสอบตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005  และมีการขยายขอบข่ายอย่างต่อเนื่อง

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ