งบประมาณ และผลการดำเนินงาน ในอดีตของ วศ.

 
งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์บริการตามเอกสารงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2556                          ปีงบประมาณ 2555
สรุปงบประมาณที่ได้รับ                     สรุปงบประมาณที่ได้รับ
ปีงบประมาณ  2554                        ปีงบประมาณ 2553
ต้นทุนของ วศ.                               สรุปงบประมาณที่ได้รับ

สรุปงบประมาณที่ได้รับ                          ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิตและตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ  2552                        ปีงบประมาณ 2551
สรุปงบประมาณที่ได้รับ                     สรุปงบประมาณที่ได้รับ

ผลผลิตและตัวชี้วัด                          ผลผลิตและตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ  2550                       ปีงบประมาณ 2549
สรุปงบประมาณที่ได้รับ                    สรุปงบประมาณที่ได้รับ

ผลผลิตและตัวชี่วัด                         ผลผลิตและตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ  2548                        ปีงบประมาณ 2547
สรุปงบประมาณที่ได้รับ                     สรุปงบประมาณที่ได้รับ

ผลผลิตและตัวชีวัด                          ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555    แผนและผลการดำเนินงาน (ตามแบบ ปผ.วท.)

          - ไตรมาสที่ 4

          - ไตรมาสที่ 3

          - ไตรมาสที่ 2

          - ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ  2554    แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2553   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2552   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2551   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2550   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2549   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2548   แผนและผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ  2547   แผนและผลการดำเนินงาน

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ