รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ/ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ/ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

 

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ลำดับที่

ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

1

ห้องปฏิบัติการทดสอบกระดาษ

บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด

ทดสอบ – 0022

20 ก.ค. 62

รายละเอียด

2

ห้องปฏิบัติการแผนกการวิเคราะห์
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม บริษัท บางจาก คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทดสอบ - 0032

6 ก.พ. 63

รายละเอียด

 

2. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

-

-

-

-

-

 

3. ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

-

-

-

-

-

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ