เรื่อง การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ