เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ