แบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์มการขอยกเลิกการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล     

รายละเอียด

2. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล     

รายละเอียด

3. แบบฟอร์มการแจ้งเหตุรั่วไหลของข้อมูล     

รายละเอียด