th en 

ประกาศ รับโอนข้าราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 7 ถึง 31 มีนาคม 2565

ประกาศ  รับโอนข้าราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง     
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา          
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา          
4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา          
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา          
6. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับโอน    แบบแสดงความประสงค์ขอโอน   

footer dssnews