ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หน่วยที่ 1-9)


ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ด้านเคมี
(ป.ตรี) ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ป.ตรี) ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร(ป.ตรี)
ด้านวัสดุศาสตร์
(ป.ตรี) ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด(ป.ตรี) ด้านจุลชีววิทยา(ป.ตรี) ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร(ป.ตรี) 
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ป.โท) และด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(ป.โท)


ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ