ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2567)

 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
      ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาโท)  จำนวน 1 อัตรา  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  
      ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาเอก)  จำนวน 2 อัตรา  คลิกเพื่ออ่านประกาศ
           
           ระบบสมัครสอบ (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2567)  
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
       ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาโท)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ 
       ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาเอก)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
       ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาเอก)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ  

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (คุณวุฒิปริญญาโท)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ ใหตรวจสอบรายชอไดในวนท 10 ธนวาคม 2565 เปนตนไป ขออภยในความลาชาคะ