ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2567)

 • ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
       หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ                         จำนวน 1 อัตรา
       หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
       หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        จำนวน 2 อัตรา
       หน่วยที่ 4 ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ                   จำนวน 2 อัตรา
           คลิกเพื่ออ่านประกาศ   
           ระบบสมัครสอบ (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2567)  
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
           คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิกเพื่ออ่านประกาศ   

 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งบันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ  (จำนวน 4 ตำแหน่ง)  คลิกเพื่ออ่านประกาศ ใหตรวจสอบรายชอไดในวนท 10 ธนวาคม 2565 เปนตนไป ขออภยในความลาชาคะ