ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (8 หน่วย)

คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี), ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร), ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด), ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านฟิสิกส์)

คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี), ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร), ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านจุลชีววิทยา)