ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)