1.การใช้ control chart ในการเฝ้าระวังข้อมูลของควบคุมคุณภาพ ถ้ามีข้อมูลที่อยู่ในเกณฑ์ “out of control” จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี สภาวะที่ใช้ในการทดสอบว่าผิดปกติหรือไม่ แล้วทำการวิเคราะห์ตัวอย่างควบคุมในครั้งนั้นซ้ำเพื่อตรวจสอบความบกพร่องในการทำงานครั้งนั้น ถ้า

1. ค่าที่ได้ไม่อยู่ในเกณฑ์“out of control” ให้ใช้ค่าตัวอย่างควบคุมที่วิเคราะห์ใหม่ พล๊อตลงในแผนภูมิควบคุมซึ่งค่าตัวอย่างควบคุมที่ “out of control” ก็ต้องพล๊อตด้วยและบันทึกการกระทำต่างๆด้วยและทำการวิเคราะห์ตัวอย่างต่อไป

2. ค่าที่ได้ยังคง “out of control” ให้หยุดการวิเคราะห์ทดสอบ หาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดและทำการแก้ไขข้อผิดพลาด และเริ่มสร้าง control chart ใหม่ ทั้งนี้ข้อมูล การกระทำทั้งหมดต้องบันทึกไว้ด้วย