9.การสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม่ ?

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรได้

  1. เมื่อผู้เรียน เรียนเนื้อหาในรายวิชาครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด
  2. ผู้เรียนต้องได้เกรด "P" หรือ "p" ปรากฏที่คอลัมน์ Grade ของหลักสูตรนั้น
  3. ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ยกเว้นหลักสูตรที่ไม่มีแบบทดสอบ)
  4. ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/จำนวนชั่วโมงตามที่กำหนดในเงื่อนไขของหลักสูตร
  5. ผู้เรียนต้องส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด)