7.การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ?

1.  ผู้เรียน สามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

2.  ดูวิธีสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร ได้ที่เมนู "การปริ๊นใบรับรอง"

3.  กรณีคลิกแล้วไม่ปรากฏหน้าประกาศนียบัตรให้พิมพ์ ดูวิธีแก้ไขได้ที่เมนู "ใบรับรองไม่แสดง"