6.หากไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรภายในเวลาที่กำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ?

เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เรียนทุกท่าน สำนักฯ ได้พัฒนาระบบการขออนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ กรณีที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ได้ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ) โดยต้องแจ้งภายใน 1 เดือน นับจากวันที่หมดระยะเวลาการให้พิมพ์ใบประกาศฯ มีวิธีดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนเข้ามาในระบบ เลือกเมนู “ขออนุมัติประกาศนียบัตรใหม่” ทางด้านซ้ายมือ
  2. เมื่อปรากฏหน้าจอการขออนุมัติประกาศฯ ใหม่ขึ้นมา ให้เลือกหลักสูตรและเซคชั่น (section) ที่ต้องการขออนุมัติประกาศฯใหม่ ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งแนบหลักฐาน (ถ้ามี) รวมทั้งต้องยืนยันความจริงและยอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ จากนั้นให้คลิกขออนุมัติ
  3. รอผลการพิจารณาการขออนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ ภายใน 15 วัน

สำนักฯ จะพิจารณาอนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

  • เกิดจากความผิดพลาดของระบบการเรียนการสอนตามที่ผู้เรียนแจ้งไว้ เช่น ระบบขัดข้องไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์ใบประกาศฯ ส่วนกรณีที่ผู้ผ่านการอบรมมีเหตุผลความจำเป็นอื่นๆ และมีหลักฐานที่ชัดเจน เช่น ผู้เรียนไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่ต้องพิมพ์ใบประกาศฯ นั้น สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ ประกาศฯใหม่ แต่จะเปิดสิทธิ์ให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่ต้องรอระยะ 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ และเมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะสามารถขออนุมัติใบประกาศฯ ได้