3.กรณีเรียนหลักสูตรเดิมไม่สามารถขอประกาศนียบัตรใหม่ได้ ขึ้นข้อความ "ขอใบรับรองแล้ว" ?

การจะขอประกาศนียบัตรใหม่ได้ ต้องเว้นระยะเวลาจากการเรียนหลักสูตรไปแล้ว 1 ปี จึงจะลงเรียนใหม่และขอประกาศนียบัตรได้