8.หากระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียนเกินที่กำหนด สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้หรือไม่?

ไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ จะต้องทำการลงทะเบียนฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวใหม่อีกครั้ง และต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนฝึกอบรม