7.กรณีมีการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกจากระบบมาแล้ว แต่ต้องการแก้ไขรายละเอียดภายในส่วนข้อมูลผู้สมัครฯ

กรณีมีการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกจากระบบมาแล้ว แต่ต้องการแก้ไขรายละเอียดภายในส่วนข้อมูลผู้สมัคร ข้อมูลในใบเสร็จรับเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงให้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร?

  • กรณีที่ 1. หากยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน มีวิธีการแก้ไขดังนี้ให้ผู้สมัครเข้าระบบ (Login) ใหม่อีกครั้ง เพื่อไปแก้ไขข้อมูลภายในส่วนผู้สมัคร และต้องทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ใบเก่า แล้วลงทะเบียนหลักสูตรเดิมอีกครั้ง จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใบใหม่ เพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียน 
  • กรณีที่ 2. หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะแก้ไขที่ใบเสร็จรับเงิน โดยการเงินจะเป็นผู้เซ็นชื่อและประทับตรากรมวิทยาศาสตร์บริการให้เท่านั้น