4.หากใบเสร็จรับเงินเกิดความผิดพลาดสามารถแก้ไขหรือออกใบเสร็จรับเงินใหม่ได้หรือไม่?

ต้องแก้ไขจากใบเสร็จรับเงินเดิม โดยการเงินจะเป็นผู้เซ็นชื่อและประทับตรากรมวิทยาศาสตร์บริการให้เท่านั้น ส่วนการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกให้ใหม่ได้