3.กรณีการชำระค่าลงทะเบียนเป็นเช็ค สามารถออกโดยธนาคารสาขาต่างจังหวัดได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายของธนาคารที่มีสาขาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น