2.ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้/ไม่แสดงผลหน้ารายละเอียดใบแจ้งหนี้?

ผู้ใช้งานควรเปิดเว็บไซต์นี้ด้วยโปรแกรม IE version 8 ขึ้นไป และต้องเปิดสิทธิ์อนุญาตให้แสดงผล

ป๊อบอัพ (Turn on Pop-Up) จึงจะแสดงผลหน้ารายละเอียดใบแจ้งหนี้