1.รายละเอียดในใบแจ้งหนี้ ไม่ปรากฎรายการใดๆ จำนวนเงินเป็น 0.00 บาท?

ในกรณีที่สมัครในนามนิติบุคคล ต้องลงรายการ (รายละเอียดผู้เข้าอบรม) ในตาราง รวมทั้งการสมัครให้ตนเองด้วย โดยกดเพิ่ม (เครื่องหมายบวก) ทุกครั้ง หากลงรายการครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว (ไม่เกิน 3 รายการ) จึงกดปุ่มออกใบแจ้งหนี้ (หากต้องการยกเลิกไม่ทำรายการต่อไป ให้กดปุ่มยกเลิกแทน) จึงจะปรากฏรายการอยู่ในใบแจ้งหนี้