1.การฝึกอบรมระยะสั้น

1.รายละเอียดในใบแจ้งหนี้ ไม่ปรากฎรายการใดๆ จำนวนเงินเป็น 0.00 บาท?

ในกรณีที่สมัครในนามนิติบุคคล ต้องลงรายการ (รายละเอียดผู้เข้าอบรม) ในตาราง รวมทั้งการสมัครให้ตนเองด้วย โดยกดเพิ่ม (เครื่องหมายบวก) ทุกครั้ง หากลงรายการครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว (ไม่เกิน 3 รายการ) จึงกดปุ่มออกใบแจ้งหนี้ (หากต้องการยกเลิกไม่ทำรายการต่อไป ให้กดปุ่มยกเลิกแทน) จึงจะปรากฏรายการอยู่ในใบแจ้งหนี้

2.ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้/ไม่แสดงผลหน้ารายละเอียดใบแจ้งหนี้?

ผู้ใช้งานควรเปิดเว็บไซต์นี้ด้วยโปรแกรม IE version 8 ขึ้นไป และต้องเปิดสิทธิ์อนุญาตให้แสดงผล

ป๊อบอัพ (Turn on Pop-Up) จึงจะแสดงผลหน้ารายละเอียดใบแจ้งหนี้

3.กรณีการชำระค่าลงทะเบียนเป็นเช็ค สามารถออกโดยธนาคารสาขาต่างจังหวัดได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายของธนาคารที่มีสาขาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น

4.หากใบเสร็จรับเงินเกิดความผิดพลาดสามารถแก้ไขหรือออกใบเสร็จรับเงินใหม่ได้หรือไม่?

ต้องแก้ไขจากใบเสร็จรับเงินเดิม โดยการเงินจะเป็นผู้เซ็นชื่อและประทับตรากรมวิทยาศาสตร์บริการให้เท่านั้น ส่วนการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินและออกให้ใหม่ได้

5.สามารถสมัครฝึกอบรมและชำระค่าลงทะเบียนหน้างานได้หรือไม่?

ไม่สามารถสมัครและชำระค่าลงทะเบียนหน้างานได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

6.หากในระบบสมัครฝึกอบรมออนไลน์จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็ม จะต้องทำอย่างไร

หากในระบบสมัครฝึกอบรมออนไลน์จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็ม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ จะมีวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้หรือไม่?


ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ต้องตรวจสอบหน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ หากมีผู้สมัครรายอื่นยกเลิกการเข้าอบรม บนเว็บไซต์จะปรากฏที่ว่างให้ผู้ที่ต้องการสมัครรายอื่นสามารถสมัครเรียนแทนที่ได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถดำเนินการสมัครออนไลน์ได้ ทั้งนี้ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครทางโทรสารทุกกรณี

7.กรณีมีการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกจากระบบมาแล้ว แต่ต้องการแก้ไขรายละเอียดภายในส่วนข้อมูลผู้สมัครฯ

กรณีมีการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกจากระบบมาแล้ว แต่ต้องการแก้ไขรายละเอียดภายในส่วนข้อมูลผู้สมัคร ข้อมูลในใบเสร็จรับเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงให้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร?

  • กรณีที่ 1. หากยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน มีวิธีการแก้ไขดังนี้ให้ผู้สมัครเข้าระบบ (Login) ใหม่อีกครั้ง เพื่อไปแก้ไขข้อมูลภายในส่วนผู้สมัคร และต้องทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ใบเก่า แล้วลงทะเบียนหลักสูตรเดิมอีกครั้ง จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใบใหม่ เพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียน 
  • กรณีที่ 2. หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะแก้ไขที่ใบเสร็จรับเงิน โดยการเงินจะเป็นผู้เซ็นชื่อและประทับตรากรมวิทยาศาสตร์บริการให้เท่านั้น

8.หากระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียนเกินที่กำหนด สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้หรือไม่?

ไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ จะต้องทำการลงทะเบียนฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวใหม่อีกครั้ง และต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนฝึกอบรม