3.ต้องการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร เพื่อนำผลไปยื่นขอ อย. ต้องทำอย่างไรบ้าง

ควรสอบถามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าสินค้าของท่านเป็นสินค้าประเภทใดต้องส่งวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใด แล้วแจ้งข้อมูลให้กรมวิทยาศาสตร์บริการทราบ ทางกรมฯ จะจัดทำใบเสนอราคา ระบุจำนวนตัวอย่างและค่าธรรมเนียมการทดสอบให้ท่าน หลังจากนั้นจึงนำตัวอย่างแนบใบเสนอราคามาส่งที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One stop service) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทดสอ