1.การรับผลการทดสอบรับได้ทางไหนบ้าง

รับได้ 2 ทางคือ

  • ลูกค้ามารับรายงานดัวยตนเองที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • รอรับผลเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบคำร้องส่งตัวอย่าง