1.การส่งตัวอย่างทดสอบ

1.การรับผลการทดสอบรับได้ทางไหนบ้าง

รับได้ 2 ทางคือ

  • ลูกค้ามารับรายงานดัวยตนเองที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • รอรับผลเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบคำร้องส่งตัวอย่าง

3.ต้องการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร เพื่อนำผลไปยื่นขอ อย. ต้องทำอย่างไรบ้าง

ควรสอบถามสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าสินค้าของท่านเป็นสินค้าประเภทใดต้องส่งวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใด แล้วแจ้งข้อมูลให้กรมวิทยาศาสตร์บริการทราบ ทางกรมฯ จะจัดทำใบเสนอราคา ระบุจำนวนตัวอย่างและค่าธรรมเนียมการทดสอบให้ท่าน หลังจากนั้นจึงนำตัวอย่างแนบใบเสนอราคามาส่งที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One stop service) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการทดสอ