3.ทดสอบน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (2524) และ 135 (2534) ค่าทดสอบเท่าไหร่ ทดสอบกี่รายการ

ค่าทดสอบ 14,200 บาท ทดสอบ 29 รายการ แบ่งเป็นทดสอบทางฟิสิกส์และเคมี 25 รายการ ทางจุลชีววิทยา 4 รายการ