10.ขั้นตอนการส่งตัวอย่างต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ขอใบเสนอราคาที่ 0-2201-7182-3  คุณบุญเติม คุณกัลปนา

2. นำตัวอย่างที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และจำนวนเพียงพอ มาส่งที่ วศ.

3. กรอกรายละเอียดลงในใบคำร้อง พร้อมทั้งระบุวิธีทดสอบรายละเอียดตัวอย่าง และควรระบุ 

วัตถุประสงค์และสภาวะการใช้งาน สำหรับการทดสอบตัวอย่างบางรายการ

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม

5. รับผลการทดสอบ