3.ถ้ารายงานเป็นภาษาไทยและรายงานออกไปแล้ว แต่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หรือไม่

สามารถทำได้โดยมากรอกคำร้องขอแปลรายงาน และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท