1.ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

ขึ้นกับรายการทดสอบ ขนาดและลักษณะของตัวอย่าง เช่น ถุงขนาด A4

  • วิเคราะห์ตามประกาศฯ 295 ทั้งฉบับ ใช้ตัวอย่างประมาณ 15 ใบ
  • วิเคราะห์ตามมาตรฐานยุโรป EN no.10/2011  1 simulant ใช้ตัวอย่างประมาณ 5 ใบ
  • ทดสอบอัตราการซึมผ่านไอน้ำและอัตราการซึมผ่านก๊าซ รายการละ 2 ใบ