3.ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

1.ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

ขึ้นกับรายการทดสอบ ขนาดและลักษณะของตัวอย่าง เช่น ถุงขนาด A4

  • วิเคราะห์ตามประกาศฯ 295 ทั้งฉบับ ใช้ตัวอย่างประมาณ 15 ใบ
  • วิเคราะห์ตามมาตรฐานยุโรป EN no.10/2011  1 simulant ใช้ตัวอย่างประมาณ 5 ใบ
  • ทดสอบอัตราการซึมผ่านไอน้ำและอัตราการซึมผ่านก๊าซ รายการละ 2 ใบ

2.รับทดสอบอัตราการซึมผ่านไอน้ำและอัตราการซึมผ่านก๊าซหรือไม่

วศ. มีบริการทดสอบ

  • อัตราการซึมผ่านไอน้ำ มี 2 หลักการคือ ASTM (2014), F 1249-06 และ ASTM (2014), E 386-03
  • อัตราการซึมผ่านก๊าซ มี 2 หลักการคือ ASTM (2014), D 3985-05 (Reapproved 2010)

และ ASTM (2014), D 1434-82 (Reapproved 2009),  Procedure M

3.ถ้ารายงานเป็นภาษาไทยและรายงานออกไปแล้ว แต่ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หรือไม่

สามารถทำได้โดยมากรอกคำร้องขอแปลรายงาน และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

7.ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบ

สามารถติดต่อสอบถามและขอใบเสนอราคาได้ที่ 0-2201-7182-3  คุณบุญเติม ฯ หรือ คุณกัลปนา ฯ

10.ขั้นตอนการส่งตัวอย่างต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ขอใบเสนอราคาที่ 0-2201-7182-3  คุณบุญเติม คุณกัลปนา

2. นำตัวอย่างที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และจำนวนเพียงพอ มาส่งที่ วศ.

3. กรอกรายละเอียดลงในใบคำร้อง พร้อมทั้งระบุวิธีทดสอบรายละเอียดตัวอย่าง และควรระบุ 

วัตถุประสงค์และสภาวะการใช้งาน สำหรับการทดสอบตัวอย่างบางรายการ

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม

5. รับผลการทดสอบ

11.ถ้าต้องการขอ COA จะต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ COA

          1. ชื่อตัวอย่าง

          2. ลักษณะตัวอย่าง

          3. ชื่อผู้ผลิต

          4. ที่อยู่ผู้ผลิต

          5. ชื่อผู้ส่งออก

          6. ที่อยู่ผู้ส่งออก

          7. หมายเลข Lot. และ PI

          8. รายละเอียดของสินค้า รูปแบบการบรรจุ

          และ  COA นี้ใช้สำหรับ Lot. ต่อ Lot. เท่านั้น