5.ใช้ตัวอย่างกี่กรัม

อย่างน้อย 20 กรัมต่อตัวอย่าง