2.รายงานผลทดสอบเป็นรูปแบบใด

เป็น ธาตุ หรือ สารประกอบออกไซด์  ขึ้นอยู่กับตัวอย่างและความต้องการของลูกค้า