1.ตัวอย่างอะไรต้องหาค่า LOI

วัตถุดิบ หรือวัสดุธรรมชาติ  ที่ไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศา