3.ราคาในการสอบเทียบและขอใบแจ้งราคา

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีบอกราคาในการสอบเทียบเครื่อ