2.ถ้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการไม่สามารถสอบเทียบให้ได้ ช่วยแนะนำสถานที่อื่นให้ได้หรือไม่

แนะนำให้ไปที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ