6.ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ทดสอบ

ตัวอย่างแรก 3,500 บาท ตัวอย่างต่อไป 1,500 บาท